Τερηδόνα - Smile Design®

To diagnodent laser ανιχνεύει την τερηδόνα νωρίς!

Το diagnodent laser σκανάρει το υποψήφιο δόντι και ψάχνει την επιφάνειά του για τερηδόνα. Η ύπαρξη της τερηδόνας σηματοδοτείται στο μηχάνημα με κάποιες τιμές και ένα χαρακτηριστικό ήχο.

Έχει ασφάλεια στις ενδείξεις του και με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι άσκοπες ακτινογραφίες και η ακτινοβολία.